Integritetspolicy

Grunder för personuppgiftsbehandling

Guldeken KB hanterar personuppgifter för att:

– den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas.
– fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
– att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

I vissa fall kan även personuppgifter hanteras när det är nödvändigt för Guldeken KBs eller tredjeparts berättigade intressen.

När du besöker vår webbplats använder vi cookies.

Tid som uppgifter sparas

Uppgifter sparas så länge det är nödvändigt för ändamålet. Det innebär att uppgifter som lämnats med samtycke sparas tills samtycket återtas, uppgifter enligt avtal sparas så länge det finns en affärsrelation och 36 månader därefter, samt uppgifter som finns för att fullgöra en rättslig förpliktelse beror på hur länge tillämplig lag eller motsvarande stipulerar hur länge uppgifter ska sparas.

När uppgifterna inte längre är relevanta för de ändamål de har samlats in för raderas eller anonymiseras de.

Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter du har lämnat. Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag en gång per år. Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick genom att skriva till oss. Under vissa omständigheter kan du begära att få dina uppgifter raderade, dock inte om vi är skyldiga att bevara uppgifterna, exempelvis enligt rättslig förpliktelse.

Klagomål

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter ber vi dig i första hand att kontakta Guldeken KB på info@guldeken.com. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt klagomål kan du framföra ditt klagomål till behörig myndighet.

Kontaktuppgifter och förfrågningar

Personuppgiftsansvarig är Guldeken Kommanditbolag, Drottninggatan 54, 371 22 Karlskrona, organisationsnummer 969620-9478.

Förfrågningar eller begäran om rättelse från registrerade ska skickas med brev till ovanstående adress.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätt att göra ändringar i vår policy. Uppdaterad policy finns tillgänglig på vår webbplats.